Regels Strandhaven bij binnenkomst Stoomboot

Regels geldend in de Strandhaven bij binnenkomst Stoomboot

Op 18 november komt sinterklaas om 11.30 uur aan met de stoomboot in Harderwijk. Wij hopen dat er weer veel kinderen zijn om sinterklaas welkom te heten in Harderwijk.

De afgelopen jaren varen er steeds meer bootjes mee in de feestelijk optocht. Om ook dit jaar alles veilig en vlot te laten verlopen zijn er enkele huisregels. Wilt u meevaren of bent u aanwezig tijdens de intocht, neemt u dan kennis van onderstaande huisregels.

Strandhaven is evenemententerrein

De Markt en de route van de haven naar de Markt zijn op zaterdag 18 november van 07.00 uur tot 18.00 uur aangemerkt als Evenemententerrein. Komt u met een eigen boot naar de intocht dan moet u er rekening mee houden dat de Strandhaven ook officieel evenemententerrein is met zijn eigen specifieke gedrags/vaarregels.

Schippers dienen te weten welke algemene regels er gelden. Daarnaast zijn onderstaande specifieke vaarregels in overleg met de organisatie en de politie opgesteld. Elke schipper is verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip en de opvarenden.

Huisregels intocht sinterklaas

 • Aanwijzingen van de havenmeester, toezichthouders en politie dienen strikt opgevolgd te worden.
 • Invaren in de Strandhaven is verboden na 11.00 uur. Nadat de stoomboot is afgemeerd mogen volgboten de Strandhaven invaren.
 • U mag vervolgens alleen aanmeren aan de Dolfinarium zijde
 • Kom niet tussen de toezichthoudende vaartuigen en de boot van Sinterklaas.
 • Het is tijdens de intocht niet toegestaan af te meren in de Strandhaven voor het afzetten van passagiers op de kade.
 • Voor kinderen is een zwemvest verplicht.
 • Overvolle boten worden verwijderd. Uitgangspunt is dat iedereen een zitplaats aan boord heeft.
 • De schipper dient rondom vrij zicht te hebben vanuit de stuurpositie.
 • Kinderen mogen niet zitten op de brugleuningen en kaderanden.
 • Op bruggen en bruggedeeltes waar afzetlinten hangen geldt een sta verbod.
 • Geluidsoverlast door versterkte muziek en het veroorzaken van hinderlijke golfslag is niet toegestaan.

Meer informatie

Naast de huisregels zijn de voorschriften uit de APV van toepassing als de aanwijzingen van de vergunninghouder. Wilt u daar meer over weten, kijkt u dan op www.harderwijk.nl.

Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met de Stichting Vrienden van Sinterklaas Harderwijk via de website http://www.sinterklaasharderwijk.nl/ of met de gemeente Harderwijk via telefoonnummer 0341 411 911.

Toepasselijke regelgeving

1. Een ieder is verplicht alle op het evenemententerrein geldende wettelijke, door de overheid gestelde regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend de APV Gemeente Harderwijk, de voorschriften en ontheffingen behorende bij verleende evenementenvergunning en door de Vergunninghouder gestelde Huisregels in acht te nemen.

2. Overtreding van de Huisregels wordt aangemerkt als een overtreding van door de overheid gestelde regels die de Vergunninghouder raken. Afhankelijk van de aard en de omvang van de overtreding zal de Vergunninghouder overgaan tot civiele aansprakelijkstelling van de overtreder, op wie alle kosten worden verhaald.

Opvolgen aanwijzingen vergunninghouder (Stichting Vrienden van Sinterklaas Harderwijk).

Een ieder die zich binnen het evenemententerrein bevindt is verplicht:

a. Zich overeenkomstig de bepalingen van de Huisregels te gedragen;
b. Zich te gedragen overeenkomstig het gestelde door de vergunninghouder in communicatie- uitingen, zoals borden, flyers, displays etc.;
c. Aanwijzingen op te volgen die door of namens de vergunninghouder door middel van woorden, gebaren of tekens worden gegeven;
d. Informatie te geven die door of namens de vergunninghouder wordt gevraagd.
e. Het is binnen het evenemententerrein, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de exploitant, niet toegestaan:
f. Reclameborden, aanplakbiljetten e.d. aan te (laten) brengen en vlugschriften, drukwerken, circulaires of afbeeldingen te (laten) verspreiden of op andere wijze reclame te maken;
g. In het openbaar redevoeringen te houden of enige handeling van propagandistische aard te verrichten;
h. Enige openbare inzameling of collecte te houden;
i. Evenementen, vermakelijkheden, bijeenkomsten en demonstraties te houden of te organiseren;
j. Foto-, video- en filmopnamen te maken, anders dan voor eigen gebruik, dan wel op enige wijze beschikbaar te stellen aan derden.
k. Commerciële activiteiten uit te oefenen, te doen of laten uitoefenen;
l. Te venten of te colporteren;
m. Een wedstrijd met voertuigen te houden of daaraan deel te nemen.

< Terug naar overzicht